TELŠIŲ R. ŽARĖNŲ „MINIJOS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

herbas.png

Mokyklos darbo laikas

8.00-17.00 val.

Pamokų laikas:

1. 8.00 - 8.45

2. 8.55 - 9.40

3. 10.00 - 10.45

4. 11.05 - 11.50

5. 12.00 - 12.45

6. 12.55 - 13.40

7. 13.50 - 14.35

Šiuo metu mūsų mokykloje dirba:

Direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė, logopedė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, 2 ikimokyklinio ugdymo auklėtojos ir 16 mokytojų. mokytojų tarpe yra vienas mokytojas -  metodininkas, 12 vyr. mokytojų bei 3 mokytojai.

Pedagoginių darbuotojų sąrašas

2016-09-01

Vardas, pavardė

Pareigos

Bagdonienė Teresė

Pradinių klasių vyr. mokytoja

Gintautas Artūras

Istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytojas

Bugvilienė Loreta

Pradinių klasių mokytoja - metodininkė

Čirvinskienė Alma

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, geografijos vyr. mokytoja

Galkontienė Rita

Lietuvių kalbos vyr.  mokytoja

Ganienė Audronė

Biologijos, gamta ir žmogus vyr. mokytoja

Gaurylienė Rita

Anglų kalbos mokytoja, priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogė

Grajauskaitė Aušra

Anglų kalbos mokytoja

Jankauskas Vilmantas

Technologijų, žmogaus saugos, braižybos vyr. mokytojas, fizikos mokytojas

Jankauskienė Lilija

Vyr. socialinė pedagogė

Jokubauskienė Sigita

Mokytojo padėjėja, Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, bibliotekininkė

Jonkienė Irena

Rusų kalbos vyr. mokytoja

Kaziukonė Ligita

Dailės vyr. mokytoja

Lakačauskienė Diana

Muzikos vyr. mokytoja

Lokomskienė Jovita

Ikimokyklinio ugdymo grupės vyr . auklėtoja

Ložienė Danutė

Technologijų ir ekonomikos vyr. mokytoja

Lukošienė Jurgita

Vyr. logopedė

Mitkuvienė Stasė

Ikimokyklinio ugdymo grupės vyr. auklėtoja

Morkūnienė Rima

Chemijos mokytoja

Norvaišienė Lijana

Tikybos vyr. mokytoja

Ubartas Tomas

Direktorius

Šapalienė Ginta

Lietuvių kalbos vyr. mokytoja

Štramaitis Arvydas

Kūno kultūros mokytojas

Žvirzdinienė Birutė

Matematikos ir informacinių technologijų vyr. mokytoja

 

 

Atnaujinta mokytojams aktuali medžiaga UPC svetainėje

 

 

 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1290 patvirtinta Sveikatos ugdymo bendroji programa. Ji nustato sveikatos ugdymo tikslus ir uždavinius, įgyvendinimo galimybes, ugdymo gaires, mokinių pasiekimus ir turinio apimtis mokyklose, vykdančiose bendrojo ugdymo programas.

Sveikatos ugdymo bendroji programa pradiniam ugdymui;

Sveikatos ugdymo bendroji programa pagrindiniam ugdymui;

Sveikatos ugdymo bendroji programa viduriniam ugdymui.

 

 • Specializuoto ugdymo programos. Pradinis ugdymas

Dailės ugdymo programa
DAILĖS RAIŠKA. 1-4 klasės

Muzikos ugdymo programa
ANSAMBLINIS MUZIKAVIMAS. 3-4 klasės
ATLIKĖJO RAIŠKA. 1-4 klasės
BENDRASIS FORTEPIJONAS. 1-4 klasės
MUZIKOS PAŽINIMAS. 3-4 klasės
SOLFEDŽIO. 1-4 klasės

 • Specializuoto ugdymo programos. 5-8 klasės

Dailės ugdymo programa
DAILĖS ISTORIJA. 7-8 klasės
DAILĖS ISTORIJA. 5-6 klasės
DAILĖS RAIŠKA. 5-6 klasės
DAILĖS ŠAKOS. 7-8 klasės
KOMPOZICIJA. 5-6 klasės
KOMPOZICIJA. 7-8 klasės
PIEŠIMAS. 5-6 klasės
PIEŠIMAS. 7-8 klasės

Muzikos ugdymo programa
ANSAMBLINIS MUZIKAVIMAS. 5-6 klasės
ANSAMBLINIS MUZIKAVIMAS. 7-8 klasės
ATLIKEJO RAISKA. 5-6 klasės
ATLIKEJO RAISKA. 7-8 klasės
BENDRASIS FORTEPIJONAS. 5-6 klasės
BENDRASIS FORTEPIJONAS. 7-8 klasės
MUZIKOS ISTORIJA. 5-6 klasės
MUZIKOS ISTORIJA. 7-8 klasės
SOLFEDŽIO. 5-6 klasės
SOLFEDŽIO. 7-8 klasės

 

 • Sukurtas naujas informacijos blokas „Mobilieji įrenginiai ugdyme“. Jame rasite:

5 klasė

Universalios programėlės
Dorinis ugdymas
Lietuvių kalba
Užsienio kalba
Matematika
Informacinės technologijos
Gamta ir žmogus
Istorija
Dailė
Muzika
Technologijos
Mokytojams;

 

 • Papildyta pagrindinio ir vidurinio ugdymo metodinė medžiaga, ilgalaikių planų pavyzdžiai ir kt.

 • Pagrindinio ugdymo metodinė medžiaga:
  Dorinis ugdymas

Etika

Pasaulėžiūrų įvairovė: pažinimo kompetencijos ugdymas mokant etikos

Mokėjimo mokytis kompetencijos ir motyvacijos skatinimas etikos pamokose

Katalikų tikyba

Mokėjimo mokytis kompetencijos ir motyvacijos skatinimas katalikų tikybos pamokose

Medžiaga 5-7 klasių mokiniams

Medžiaga 8-10 klasių mokiniams

Kita naudinga katalikų tikybos metodinė medžiaga

Kalbos

Lietuvių gimtoji kalba

Papildoma medžiaga

Metodinės nuorodos lietuvių kalbos mokytojui

Kitos gimtosios kalbos

Kompetencijų ugdymas mokantis kurti tekstą

Gamtamokslinis ugdymas

Fizika

Kompetencijų ugdymo pavyzdžiai. Fizika

Socialinis ugdymas

Geografija

Iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijos ugdymo pavyzdžiai

Kompetencijų ugdymas. Įvadas

Informacinės technologijos

Pažinimo kompetencijos ugdymas IT pamokose

Technologijos

Pažinimo kompetencijos ugdymo pavyzdžiai
Technologijų vaizdinė medžiaga

Integruojamosios ir prevencinės programos

Rengimas šeimai ir lytiškumo ugdymas

Socialinės kompetencijos ugdymo pavyzdžiai 5–8 klasėms
Socialinės kompetencijos ugdymo pavyzdžiai 9–10 klasėms
Pažinimo kompetencijos ugdymo pavyzdžiai 5–8 klasėms
Pažinimo kompetencijos ugdymo pavyzdžiai 9–10 klasėms
Rengimas šeimai: socialinės kompetencijos ugdymas tikybos ir etikos pamokose. Pamokų ciklas 9-10 klasėms
Naudingos nuorodos:

Šeima yra meilės bendruomenė (5 kl.)

Vyro ir moters lygybė Dievo plane (8 kl.)

Ką geriau rinktis – gyvenimą „susidėjus“, partnerystę ar santuoką? (10 kl.)

Gyvybės medžio žaizdos: kontracepcija ir abortai (10 kl.)

 

 • Vidurinio ugdymo metodinė medžiaga

Kalbos

Rašinių vertinimo normos ugdymo procese

Rašinių vertinimo normos ugdymo procese
Gimtosios kalbos

IV. Vertinimas

Vertinimo ir įsvertinimo pavyzdžiai

Socialinis ugdymas

Geografija

Pamokos pavyzdys. Europos ribos

 

Psichologija

Draugystės psichologiniai pagrindai

 

 • Vidurinio ugdymo ilgalaikių planų pavyzdžiai

Kalbos
Lietuvių kalbos ir literatūros ilgalaikių planų pavyzdžiai:

11 klasė (išplėstinis kursas). 2 variantas
12 klasė (išplėstinis kursas)
12 klasė (išplėstinis kursas). 2 variantas

Užsienio kalbų ilgalaikių planų pavyzdžiai:
Anglų kalba:
Anglų kalbos B1 lygio ilgalaikis planas
Anglų kalbos B2 lygio ilgalaikis planas

Socialinis ugdymas
Istorijos ilgalaikių planų pavyzdžiai:

12 klasė (bendrasis kursas)
12 klasė (išplėstinis kursas)
12 klasė (išplėstinis kursas), II variantas

Integruoto istorijos ir geografijos kurso ilgalaikių planų pavyzdžiai:
11-12 klasės (bendrasis kursas)

Filosofijos ilgalaikių planų pavyzdžiai:
11 klasė (bendrasis kursas)
12 klasė (bendrasis kursas)

 

 

 

 

 

 • Atnaujintas kvalifikacijos tobulinimo institucijų sąrašas

Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, sąrašas